ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ບົດນໍາ

     ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານສູ່ App Souvanny ທາງບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ໄດ້ສ້າງ App ນີ້ຂື້ນເພື່ອວັດຖຸປະສົງໃນການສັ່ງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການອອນລາຍຂອງທ່ານຜູ້ມີອຸປະກາລະຄຸນ/ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ສະນັ້ນ, ຂໍຄວາມກະລຸນາທ່ານຈົ່ງອ່ານ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂການໃຊ້ງານໃນ App ນີ້ ເພື່ອປະໂຫຍດຂອງຕົວທ່ານເອງ ເນື່ອງຈາກບໍລິສັດມີນະໂຍບາຍໃນການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງບໍລິການຂອງ App ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂນີ້ອາດມີການແກ້ໄຂປ່ຽນແປງເປັນບາງຄັ້ງ ບໍລິສັດ ຈື່ງຂໍໃຫ້ທ່ານກວດສອບນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນໄລຍະ ການດໍາເນີນການໃດໆໃນ App ນີ້ ຖືວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ຍິນຍອມຜູກພັນຕາມຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂສະບັບນີ້ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ ແລະ ສະບັບແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໃນອານາຄົດ ແລະ ຕາມກົດໝາຍທຸກປະການ ທັງນີ້ ບໍລິສັດສະຫວງນສິດທິໃນການປ່ຽນແປງຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ

ຊັບສິນທາງປັນຍາຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດໃນການໃຊ້ App ນີ້

     ບໍລິສັດ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງສິດທິໃນຊັບສິນທາງປັນຍາເຊັ່ນ: ຂໍ້ຄວາມ ຮູບຖ່າຍ ວີດີໂອ ພາບ ສຽງ ເນື້ອຫາ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ເຄື່ອງໝາຍບໍລິການ ຊື່ທາງການຄ້າ ວິທີການນໍາສະເໜີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສ່ວນປະກອບໃດໆ ທີ່ປະກົດເທິງ App ນີ້ ທັງໝົດເປັນສິດທິ ຂອງບໍລິສັດ ໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມກົດໝາຍຊັບສິນທາງເປັນຍາ ຂອງປະເທດລາວ ຫາກບຸກຄົນໃດຮຽນແບບ ປອມແປງ ເຮັດຊໍ້າ ດັດແປງ ເຜີຍແຜ່ຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ ຈໍາໜ່າຍ ມີໄວ້ໃຫ້ເຊົ່າ ຫລື ກະທໍາການໃດໆ ໃນລັກສະນະ ທີ່ເປັນການສະແຫວງຫາປະໂຫຍດທາງການຄ້າ ຫລື ປະໂຫຍດອັນບໍ່ຖືກຕ້ອງຈາກຊັບສິນທາງເປັນຍາດັ່ງກ່າວຂ້າງຕົ້ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຈາກບໍລິສັດກ່ອນ ບໍລິສັດຈະດໍາເນີນການຕາມກົດໝາຍ ກັບຜູ້ລະເມີດສິດທິດັ່ງກ່າວຈົນເຖີງທີ່ສຸດ ແລະ ສິດທິໃນການໃຊ້ງານ App ນີ້ຈະສິ້ນສຸດລົງໂດຍທັນທີ ຫາກທ່ານລະເມີດເງື່ອນໄຂຂໍ້ຕົກລົງໃດໆການໃຊ້ງານ App ນີ້.

ການເຊື່ອມໂຍງກັບ App ຫລື Website ອື່ນ

     App Souvanny ຂອງບໍລິສັດມີການເຊື່ອມໂຍງກັບ App ອື່ນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການເບີ່ງແຍງ ຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອວັດຖຸປະສົງໃນການໃຫ້ຄວາມສະດວກດ້ານຂໍ້ມູນແກ່ທ່ານ ບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຮັບຮອງ ຫລື ຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງໃນເນື້ອຫາຂອງ App ທີ່ເຊື່ອມໂຍງດັ່ງກ່າວແກ່ທ່ານ ແລະ ທ່ານຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຍອມຮັບວ່າ ບໍລິສັດບໍ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອຫາ ໂຄສະນາ, ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການເທິງ App ເຫລົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງອາດເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ ທີ່ເກີດຂື້ນແກ່ທ່ານຈາກການເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ ຫລື ໃຊ້ບໍລິການຈາກ App ທີ່ເຊື່ອມໂຍງອື່ນໆ ດັ່ງກ່າວ.

ຄໍາບັນລະຍາຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສີຂອງຮູບພາບ

     App Souvanny ໄດ້ສະແດງຄໍາອະທິບາຍຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງປະກອບໃນການພິຈາລະນາເລືອກຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວ່າຄໍາອະທິບາຍຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວ ຈະປາດສະຈາກຂໍ້ຜິດພາດໃດໆ ດັ່ງນັ້ນ, ຫາກທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈ ຫລື ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຂໍໃຫ້ສອບຖາມຂໍ້ມູນທີ່ Call Center Souvanny Home Center ໝາຍເລກໂທລະສັບ 021-561111 ທຸກຈັນ ຫາ ວັນເສົາ ເວລາ 08:00-17:00 ໂມງ ກ່ອນຕັດສິນໃຈສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການໃດໆ ເຊັ່ນດຽວກັນນັ້ນ ທາງ App Souvanny ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ທີ່ຈະສະແດງພາບສິນຄ້າ ທີ່ມີສີທີ່ຖືກຕ້ອງ ຕົງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແຕ່ສີ ທີ່ສະແດງເທິງໜ້າຈໍຂອງທ່ານອາດຜິດພ້ຽນໄດ້ຕາມການຕັ້ງຄ່າໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ

ການສະໝັກ ແລະ ການເປັນສະມາຊິກ

    1. App Souvanny ນີ້ໃຫ້ສະເພາະຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ທີ່ລົງທະບຽນສະໝັກເປັນສະມາຊິກເທົ່ານັ້ນ ທີ່ສາມາດສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ຫລື ຮ່ວມເຮັດກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມການຂາຍຕ່າງໆ ທີ່ຈັດຂຶ້ນເທິງ App ໄດ້ 2. ການລົງທະບຽນສະໝັກເປັນສະມາຊິກກັບ App Souvanny ຜູ້ລົງທະບຽນ ຕ້ອງໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສົມບູນ ແລະ ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ ກໍລະນີມີການປ່ຽນແປງ ຜູ້ລົງທະບຽນຕ້ອງປັບປຸງຂໍ້ມູນໃຫ້ເປັນປະຈຸບັນຢູ່ສະເໝີ 3. ການສະໝັກສະມາຊິກ ແລະ ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າກັບທາງ App ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການຕ້ອງມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 18 ປີບໍລິບູນຂຶ້ນໄປ 4. ຜູ້ໃຊ້ງານແຕ່ລະທ່ານ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ມີບັນຊີໃຊ້ງານໄດ້ພຽງບັນຊີດຽວເທົ່ານັ້ນ ການລະເມີດເງື່ອນໄຂໃດໆ ອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການລະງັບບັນຊີຜູ້ໃຊ້ງານ ສິດທິການຮັບໂປຣໂມຊັ່ນ ຫລື ຜົນປະໂຫຍດອື່ນ ແລະ ອາດຖືກດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ ບໍ່ວ່າທາງແພ່ງ ແລະ ທາງອາຍາ

ເງື່ອນໄຂການຂາຍ ແລະ ສັ່ງຊື້

    1. ການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຈະຖືວ່າສົມບູນ ເມື່ອທ່ານໄດ້ຊໍາລະເງິນຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ແຈ້ງໄວ້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະ ຍອມຮັບຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂແລ້ວ ຕາມທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນສະໝັກເປັນສະມາຊິກຂອງ App ຂອງບໍລິສັດນີ້ ທັງນີ້ ໃນສ່ວນລາຄາ ແລະ ໂປຣໂມຊັ່ນໃດໆ (ລາຍການສົ່ງເສີມການຂາຍ) ທີ່ນໍາສະເໜີຂາຍຈະໃຊ້ໄດ້ສະເພາະການຊື້ສິນຄ້າຜ່ານ App Souvanny ນີ້ເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ສາມາດນໍາໄປໃຊ້ກັບການຊື້ສິນຄ້າ ທີ່ສາຂາຂອງບໍລິສັດໄດ້ 2. ການຂາຍ ແລະ ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ຈະດໍາເນີນການຈັດສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ທ່ານ (ຕາມເງື່ອນໄຂການຈັດສົ່ງ ຕາມຂໍ້ 8 ຂອງຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂນີ້) 3. ການຊື້ສິນຄ້າເຊັ່ນ: ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນຕ່າງໆ ຜູ້ຜະລິດ/ຕົວແທນ (ບໍລິສັດຄູ່ຄ້າ) ຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບສິນຄ້າໂດຍຕົງ ກໍລະນີຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຜູ້ຜະລິດ/ຕົວແທນ (ບໍລິສັດຄູ່ຄ້າ) ໄດ້ໂດຍຕົງ 4. ລາຄາທີ່ລະບຸໃນ App Souvanny ເປັນລາຄາສິນຄ້າ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລວມຄ່າບໍລິການຕິດຕັ້ງ ກໍລະນີທ່ານປະສົງຈະໃຊ້ບໍລິການຕິດຕັ້ງສິນຄ້າ ສາມາດສັ່ງຊື້ບໍລິການຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມພາຍໃນ App ນີ້ໄດ້

ການຂາຍ ແລະ ສັ່ງຊືື້ບໍລິການ (Home Service/ຄູປອງ Voucher)

     ຄູປອງ Voucher ບໍລິການທຸກໃບ ທີ່ທໍາການພິມອອກຈາກ App Souvanny ສາມາດໄຊ້ໃດ້ຕາມ ທີ່ລະບຸຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂສະເພາະ ທີ່ແຈ້ງໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ ເປັນສ່ວນລົດຈາກລາຄາສິນຄ້າ/ບໍລິການ ບໍລິສັດບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄູປອງ Voucher/ຕົວເລກອ້າງອີງຂອງຄູປອງ Voucher ທີ່ພິມອອກຈາກລະບົບແລ້ວ ແລະ ເກີດການສູນຫາຍ ຫລື ຖືກລັກໄປໃນທຸກກໍລະນີ ໂດຍຄູປອງ Voucher ຫລື ເລກທີອ້າງອີງນີ້ບໍ່ສາມາດເຮັດຂື້ນໃໝ່/ນໍາມາໃຊ້ໃໝ່ ບໍ່ວ່າເພື່ອກິດຈະກໍາໃດໆ ນອກຈາກມີການເຮັດຕາມເງື່ອນໄຂ ທີ່ບໍລິສັດກໍານົດໄວ້ ຫາກທ່ານບໍ່ໃຊ້ຄູປອງ Voucher/ເລກທີອ້າງອີງພາຍໃນກໍານົດວັນຫມົດອາຍຸ ຖືວ່າທ່ານສະຫຼະສິດການໃຊ້ຄູປອງ Voucher/ເລກທີອ້າງອີງນັ້ນໆ

ວຽກງານບໍລິການຂອງ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ (Home Service)

     ງານບໍລິການຕິດຕັ້ງຕ້ອງຢູ່ໃນຂໍ້ກໍານົດມາດຕະຖານຂອງ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍມາດຕະຖານ ແລະ ອັດຕາຄ່າບໍລິການປະກົດຕາມທີ່ແຈ້ງໄວ້ໃນບໍລິການແຕ່ລະປະເພດ

ເງື່ອນໄຂການຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ

    ການຊໍາລະເງິນຄ່າສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນຊ່ອງທາງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ 1. ຊໍາລະຜ່ານ App ຂອງທະນາຄານຕ່າງໆໃນລາວ,ຜ່ານບັດເຄດິດ VISA ຫລື Master Card ຜ່ານທາງໜ້າ App ໂດຍລະບົບຈະທໍາການເຊື່ອມຕໍ່ໄປທີ່ໜ້າຮັບຊໍາລະເງິນ ຂອງທະນາຄານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານຕື່ມຂໍ້ມູນບັດເຄດິດຂອງທ່ານ

ເງື່ອນໄຂການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ

    1. ບໍລິການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ - ບໍລິສັດຈະທໍາການຢືນຢັນການຈັດສົ່ງສິນຄ້າແກ່ທ່ານ ເມື່ອທ່ານໄດ້ທໍາການຊໍາລະເງິນ ໂດຍວິທີໃດວິທີໜຶ່ງ ແລະ ທາງບໍລິສັດໄດ້ທໍາການກວດສອບການຊໍາລະເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ - ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າຈະດໍາເນີນການຕາມໝາຍເລກສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ຕາມກໍານົດເວລາທີ່ໄດ້ຢືນຢັນການຈັດສົ່ງ ສິນຄ້າທີ່ສັ່ງຊື້ໃນໝາຍເລກສັ່ງຊື້ສິນຄ້າດຽວກັນ ອາດໄດ້ຮັບການຈັດສົ່ງແຍກກັນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເພດຂອງສິນຄ້ານັ້ນໆ ຕາມທີ່ບໍລິສັດເຫັນສົມຄວນ - ສິນຄ້າຈະໄດ້ຮັບການຈັດສົ່ງໄປຍັງທີ່ຢູ່ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນສ່ວນ ຂອງທີ່ຢູ່ສໍາລັບຈັດສົ່ງສິນຄ້າເທົ່ານັນ ແລະ ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງທີ່ຢູ່ຈັດສົ່ງໄດ້ອີກ ເມື່ອໄດ້ຢືນຢັນການຈັດສົ່ງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ - ຂໍສະຫວງນສິດບໍ່ຈັດສົ່ງສິນຄ້າໄປຍັງຕູ້ໄປສະນີ ແຕ່ຈະຈັດສົ່ງໃຫ້ຕາມທີ່ຢູ່ ທີ່ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນເທົ່ານັ້ນ - ໄລຍະເວລາການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ ໃນກໍລະນີສິນຄ້າບາງຊະນິດເປັນສິນຄ້າສັ່ງຜະລິດ ສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງມີການນໍາເຂົ້າຕາມຄໍາສັ່ງຊື້ ສິນຄ້າສັ່ງພິເສດ ຫລື ສິນຄ້າ ທີ່ບໍ່ມີໃນຄັງສິນຄ້າ ໂດຍບໍລິສັດຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບລ່ວງໜ້າ - ສໍາລັບການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີວັດສະດຸຫໍ່ຫຸ້ມຈາກຜູ້ຜະລິດ ແລະ ເປັນການຈັດສົ່ງໂດຍ Souvanny ທາງບໍລິສັດ ຂໍງົດການຫໍ່ຫຸ້ມສິນຄ້າເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍລົດຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ລົດມົນລະພິດໃຫ້ກັບສິ່ງແວດລ້ອມ - ໃນກໍລະນີທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບສິນຄ້າພາຍໃນ 3 ວັນ ຫລັງຈາກວັນທີ່ບໍລິສັດ ຢືນຢັນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າແລ້ວ ກະລຸນາໂທແຈ້ງບໍລິສັດໂດຍຜ່ານທາງ Call Center Souvanny Home Center ໝາຍເລກໂທລະສັບ 021-561111 ທັນທີ - ເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບສິນຄ້າແລ້ວ ກະລຸນາກວດສອບສິນຄ້າໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ກ່ອນລົງນາມຮັບສິນຄ້າໃນໃບສົ່ງສິນຄ້າ ເພື່ອປະໂຫຍດສູງສຸດ ຂອງຕົວທ່ານເອງ ກໍລະນີພົບປັນຫາກະລຸນີແຈ້ງຜ່ານ Call Center Souvanny Home Center ໝາຍເລກໂທລະສັບ 021-561111 ທັນທີ ກ່ອນຮັບສິນຄ້າ 2. ປະເພດຂອງການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ບໍລິສັດມີບໍລິການຈັດສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນປະເທດ ຕາມທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍມີບໍລິການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ຫລື ຈັດສົ່ງພ້ອມຕິດຕັ້ງ ໂດຍຂຶ້ນຢູ່ກັບແຕ່ລະສິນຄ້າ ຊຶ່ງຈະປະກົດໃນຂະນະ ທີ່ທ່ານກໍາລັງທໍາລາຍການສັ່ງຊື້. 3. ຄ່າບໍລິການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ - ໄລຍະເວລາການຈັດສົ່ງສິນຄ້າທົ່ວປະເທດ ຢູ່ລະຫວ່າງ 9.00-18.00 ໂມງ - ກໍລະນີທ່ານບໍ່ຢູ່ຮັບສິນຄ້າ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ຮັບສິນຄ້າ ໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງເລື່ອນລ່ວງໜ້າ 1 ວັນ ພາຍໃນເວລາ 15.00 ໂມງ ທ່ານຕ້ອງຊໍາລະຄ່າຂົນສົ່ງເພີ່ມ 100.000 ກີບຕໍ່ຄັ້ງ - ສິນຄ້າກຸ່ມກະໂລ/ເຊລະມິກ ຈັດສົ່ງພື້ນພຽງໄລຍະທາງ 30 ແມັດ ກໍລະນີໜ້າງານທ່ານມີຂໍ້ຈໍາກັດຕ້ອງມີຄົນຊ່ວຍຍົກເພີ່ມຈະຄິດຄ່າບໍລິການເພີ່ມຂື້ນຕໍ່ແຮງງານຄົນລະ 100.000 ກີບ ຫລື ກໍລະນີ ຕອ້ງຍົກຂື້ນຊັ້ນເທີງຄິດຄ່າບໍລິການເພີ່ມຊັ້ນລະ 100.000 ກີບ - ຂໍສະຫວງນສິດໃນການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ

ການຍົກເລີກອັນເກີດຈາກຄວາມຜິດພາດ

     ກໍລະນີເກີດຄວາມຜິດພາດໃດໆ ອັນເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການມີຂໍ້ມູນປ່ຽນແປງໄປຈາກຄັ້ງທໍາອິດເຊັ່ນ ລາຍລະອຽດສິນຄ້າບໍ່ຄົບຖ້ວນຖືກຕ້ອງເປັນຕົ້ນ ບໍລິສັດມີສິດຢ່າງເຕັມທີ່ ທີ່ຈະຍົກເລີກຄໍາສັ່ງຊື້ໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫາກບໍລິສັດໄດ້ຮັບການຊໍາລະເງິນຄ່າສິນຄ້າແລ້ວ ບໍລິສັດຈະທໍາການຄືນເງິນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການເຕັມຕາມຈໍານວນ ທີ່ໄດ້ຊໍາລະໄວ້ ພາຍໃນ 7-15 ວັນ ນັບຈາກວັນ ທີ່ໄດ້ທໍາການຍົກເລີກລາຍການ ຕາມເງື່ອນໄຂການຄືນສິນຄ້າ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເງື່ອນໄຂການຍົກເລີກການຊື້ຂາຍ (Cancellation Policy)

ນະໂຍບາຍການຮັບຄືນສິນຄ້າ

    

ການສິ້ນສຸດ/ເພີກຖອນສະມາຊິກ

    1. ກໍລະນີ ທ່ານກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການອື່ນ/App Souvanny ຫລື ບໍລິສັດ ທ່ານຕົກລົງຮັບຜິດຊອບຊົດໃຊ້ຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດຂື້ນຕາມຄວາມເປັນຈິງທຸກປະການ. 2. ກໍລະນີ ທີ່ສະມາຊິກ/ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ກະທໍາ ຫລື ມີເຫດເຮັດໃຫ້ເຊື່ອໄດ້ວ່າມີເຈດຕະນາບໍ່ເໝາະສົມ ຂັດຕໍ່ກົດໝາຍ ຫລື ສິນລະທໍາອັນດີ ບໍລິສັດຂໍສະຫວງນສິດໃນການເພີກຖອນສະມາຊິກຂອງທ່ານໄດ້ທັນທີ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ ແລະ ບໍລິສັດບໍ່ຮັບຜິດຊອບໃນຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບທ່ານ ນອກຈາກນີ້ຫາກມີຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ ເກີດຂຶ້ນແກ່ບໍລິສັດ ແລະ/ຫລື ບຸກຄົນພາຍນອກ ທ່ານຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດ

ກົດກະຕິກາ ມາລະຍາດໃນການໃຊ້ງານ App

    1. ເມື່ອທ່ານໃຊ້ແອັບພິເຄຊັ່ນອື່ນ ທີ່ຢູ່ເທິງ App ນີ້ ແອັບພິເຄຊັ່ນອາດອະນຸຍາດທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າເຖີງເນື້ອຫາ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ລວມທັງເນື້ອຫາ ແລະ ຂໍ້ມູນ ທີ່ຜູ້ອື່ນແບ່ງປັນກັບທ່ານ ຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ທ່ານມີກັບແອັບພິເຄຊັ່ນນັ້ນ ຈະເປັນໂຕກໍານົດລະຫວ່າງ ທ່ານກັບແອັບພິເຄຊັ່ນນັ້ນ ວ່າແອັບພິເຄຊັ່ນສາມາດໃຊ້ ຈັດເກັບ ແລະ ຖ່າຍໂອນເນື້ອຫາ ແລະ ຂໍ້ມູນນັ້ນໄດ້ຢ່າງໃດ ບໍລິສັດຈະບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮັບຊາບແຕ່ປະການໃດ 2. ເມື່ອທ່ານໄດ້ເຜີຍແຜ່ເນື້ອຫາ ຫລື ຂໍ້ມູນໂດຍການໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າສາທາລະນະນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານອະນຸຍາດໃຫ້ທຸກຄົນ ລວມທັງຄົນນອກເຂົ້າເຖີງ ແລະ ໃຊ້ງານຂໍ້ມູນນັ້ນຕະຫລອດຈົນເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນນັ້ນກັບທ່ານ 3. ບໍລິສັດບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອຫາໃດໆ ທີ່ທ່ານໄດ້ທໍາການນໍາສະເໜີຕໍ່ສາທາລະນາຊົນ (ທັງນີ້ລວມເຖີງເວັບບອດ ໜ້າຂໍ້ມູນຕ່າງໆຂອງ App, ຫ້ອງແຊັດ ຫລື ພື້ນທີ່ສາທາລະນະໃດໆກໍ່ຕາມ ທີ່ປາກົດຢູ່ໃນເວັບໄຊ)ບໍລິສັດບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຫັນດີນຳ ແລະ ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບເນື້ອຫາໃດໆ (ທີ່ທ່ານຫລືຜູ້ໃຊ້ງານທ່ານອື່ນສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຂຶ້ນມາ) ບໍລິສັດຂໍສະຫວງນສິດໃນການໃຊ້ດຸນພິນິດ ທີ່ຈະລົບເນື້ອຫາ ຫລື ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບລ່ວງໜ້າ ຖ້າຫາກເນື້ອຫາ ຫລື ຄວາມຄິດເຫັນນັ້ນໆມີເຈດຕະນາ ຫລື ມີຂໍ້ສົງໃສວ່າເປັນ: - ຂໍ້ຄວາມ ຫລື ເນື້ອຫາອັນເປັນການທໍາລາຍຊື່ສຽງ ມິ່ນປະມາດ ສຽດສີ ຄຸກຄາມ ແລະ ກ່າວຮ້າຍ ແກ່ສະມາຊິກທ່ານອື່ນ ຫລື ບຸກຄົນພາຍນອກ - ການນໍາສະເໜີ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ຄວາມ ຫລື ເນື້ອຫາ ທີ່ເປັນການນໍາສະເໜີ ທີ່ສໍ່ໄປໃນທາງລາມົກອະນາຈານ ຫລື ຂັດຕໍ່ກົດໝາຍ - ການເຜີຍແຜ່ ຫລື ອັບໂຫລດໄຟລຂໍ້ມູນ ທີ່ມີໄວລັດ ໄຟລ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການເຮັດວຽກ ທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ ຫລື ຊ໋ອບແວ ຫລື ໂປຣແກຣມໃດໆ ທີ່ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການເຮັດວຽກ ຂອງເວັບໄຊ ຂອງບໍລິສັດ ແລະ/ຫລື ລະບົບຄອມພິວເພີ ລວມເຖີງລະບົບເຄືອຂ່າຍຂອງບຸກຄົນພາຍນອກ - ເຮັດຜິດກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບ ລິຂະສິດ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຄອມພິວເຕີ ແລະ/ຫລື ກົດໝາຍອື່ນໆແຫ່ງປະເທດລາວ ຫລື ນາໆປະເທດ ລວມເຖີງການລະເມີດລິຂະສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ ຂອງບໍລິສັດ ຫລື ບຸກຄົນພາຍນອກ - ການນໍາສະເໜີຂໍ້ຄວາມ ຫລື ເນື້ອຫາ ທີ່ເປັນການໂຄສະນາ ຫລື ເນື້ອຫາການປະຊາສໍາພັນອັນມີເຈດຕະນາ ເພື່ອຈະແຂ່ງຂັນ ກັບບໍລິສັດ ຫລື ຍາດລູກຄ້າ ຂອງບໍລິສັດ ບໍລິສັດຍິນດີຮັບຟັງຄໍາຕິຊົມ ຫລື ຂໍ້ສະເໜີແນະອື່ນໆ ຂອງທ່ານ ແລະ ບໍລິສັດສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດ ຈາກຄໍາຕິຊົມ ຫລື ຂໍ້ສະເໜີແນະເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຜູກພັນໃດໆ ທີ່ຕ້ອງຕອບແທນໃຫ້ທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ

ການໃຊ້ງານອັນບໍ່ເໝາະສົມ

    ທ່ານຕົກລົງໃຈ ທີ່ຈະບໍ່ໃຊ້ App Souvanny ເພື່ອເປັນການສົ່ງ ຫລື ປະກາດເຖີງເນື້ອຫາ ຫລື ຂໍ້ມູນໃດໆອັນເປັນການຂັດຕໍ່ກົດໝາຍ ຂົມຂູ່ ລົບກວນ ເຈດຕະນາທໍາລາຍຊື່ສຽງ ມິ່ນປະມາດ ຫຍາບຄາຍ ຄຸກຄາມ ປະສົງຮ້າຍ ລາມົກ ອານາຈານ ສໍ່ໄປໃນທາງເລື່ອງເພດ ພຶດຕິກໍາຮຸນແຮງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນບໍ່ພໍໃຈ ດູມິ່ນສາສະໜາ ລວມເຖີງຮູບພາບລາມົກ ອານາຈານ ຫລື ຜິດກົດໝາຍໃດໆ ທີ່ບັງຄັບໃຊ້ ດ້ວຍເຫດນີ້ຫາກທ່ານໄດ້ທໍາການສົ່ງ ຫລື ປະກາດເຖີງເນື້ອຫາ ຫລື ຂໍ້ຄວາມ ລວມເຖີງຮູບພາບໃດໆ ທີ່ກ່າວມາແລ້ວນັ້ນ ແລະ ບໍລິສັດ ຫລື ບຸກຄົນພາຍນອກໃດໆ ກໍ່ຕາມ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ອັນເນື່ອງມາຈາກເນື້ອຫາ ຫລື ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ບໍ່ວ່າຈະທາງກົງ ຫລື ທາງອ້ອມກໍ່ຕາມ ທ່ານຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄວາມເສຍຫາຍ ລວມເຖີງໜີ້ສິນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍອັນເກີດຂຶ້ນຈາກການ ທີ່ບໍລິສັດ ຫລື ບຸກຄົນພາຍນອກ ຕ້ອງສູນເສຍໄປ

ຂໍ້ຈໍາກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

     ການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຫລື ການກະທໍາລາຍການໃດໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນເທິງ App ຂອງບໍລິສັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການກະທໍາດ້ວຍຕົວຂອງທ່ານເອງ ຫລື ການທີ່ທ່ານມອບໝາຍໃຫ້ຜູ້ໜຶ່ງຜູ້ໃດ ຫລື ບຸກຄົນອື່ນນໍາລະຫັດປະຈໍາຕົວ (Password) ຂອງທ່ານໄປໃຊ້ ຫລື ມີບຸກຄົນອື່ນແອບອ້າງນໍາລະຫັດປະຈໍາຕົວ (Password) ຂອງທ່ານມາໃຊ້ໃນການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຫລື ກະທໍາລາຍການໃດໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄປ ໂດຍຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງທ່ານ ຫລື ເກີດຈາກຄວາມປະມາດເລີນເລີຂອງທ່ານ ໃຫ້ຖືວ່າການກະທໍາດັ່ງກ່າວຖືກຕ້ອງສົມບູນ ຫາກມີຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ ເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍເຫດໃດກໍ່ຕາມ ທ່ານໃນຖານະເຈົ້າ ຂອງລະຫັດປະຈໍາຕົວ (Password) ຈະຍັງຄົງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນການກະທໍາດັ່ງກ່າວທັງໝົດທຸກປະການ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງ ຫລື ຂໍ້ຮຽກຮ້ອງໃດໆ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຊົດໃຊ້ຄ່າເສຍຫາຍແທນທ່ານແຕ່ປະການໃດ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ບໍລິການ App ນີ້ ຫາກທ່ານນໍາບັດເຄດິດ ຂອງຜູ້ອື່ນມາທໍາລາຍການຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ຫລື ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ໂດຍທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງບັດເຄດິດ ລວມເຖີງການຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ຫລື ຄ່າບໍລິການທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫລື ບໍ່ຕົງ ຫລື ບໍ່ເປັນໄປຕາມເຈດຕະນາທີ່ແທ້ຈິງ ຂອງເຈົ້າຂອງບັດເຄດິດ ເມື່ອບໍລິສັດໄດ້ຮັບການໂຕ້ແຍ້ງຈາກເຈົ້າຂອງບັດເຄດິດ ຫລື ຈາກທະນາຄານຜູ້ອອກບັດເຄດິດ ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ຮັບຊໍາລະຄ່າສິນຄ້າ ຫລື ຄ່າບໍລິການ ຫລື ບໍ່ສາມາດຮຽກເກັບເງິນຄ່າໃຊ້ບໍລິການ ຈາກເຈົ້າຂອງບັດເຄດິດ ຫລື ຈາກທະນາຄານຜູ້ອອກບັດເຄດິດໄດ້ ທ່ານໃນຖານະຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າສິນຄ້າ ຫລື ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າເສຍຫາຍຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນທຸກປະການ ແລະ ບໍລິສັດມີສິດໃນການດໍາເນີນຄະດີ ກັບທ່ານຕາມກົດໝາຍຈົນເຖີງທີ່ສຸດ ເພື່ອບັງຄັບຊໍາລະໜີ້ ແລະ ຄ່າເສຍຫາຍລວມທັງດອກເບ້ຍຕາມທີ່ກົດໝາຍກໍານົດ ບໍລິສັດຂໍສະຫວງນສິດໃນການແກ້ໄຂປ່ຽນແປງຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວຂ້າງຕົ້ນໄດ້ຕະຫລອດເວລາການໃຫ້ບໍລິການ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບລ່ວງໜ້າ ທ່ານຕົກລົງ ທີ່ຈະກວດສອບນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນໄລຍະ ການທີ່ທ່ານຍັງຄົງໃຊ້ App ນີ້ຫລັງຈາກມີການປ່ຽນແປງຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວແລ້ວ ບໍລິສັດຖືວ່າທ່ານໄດ້ຍອມຮັບການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວແລ້ວ

ການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ

     ທ່ານໃນຖານະຜູ້ໃຊ້ງານຍອມຮັບ ທີ່ຈະຊົດເຊີຍ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດ (ຫລື ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ ທຸກຄົນ ຜູ້ບໍລິຫານ ຂອງບໍລິສັດ ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າ ບໍລິສັດສາຂາ ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນຕະຫລອດຈົນຮຸ້ນສ່ວນທາງກົດໝາຍ) ຈາກຂໍ້ຮຽກຮ້ອງໃດໆ ລວມທັງ ຄ່າທະນາຍຄວາມຕາມສົມຄວນ ຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຕົ້ນທຶນທັງໝົດອັນເກີດຈາກການລະເມີດຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂນີ້ ແລະ/ຫລື ຂໍ້ກໍານົດກໍລະນີພິເສດ ຫລື ການກະທໍາອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຊີຜູ້ໃຊ້ງານຂອງສະມາຊິກ ອັນເນື່ອງມາຈາກ ການລະເລີຍບໍ່ໃສ່ໃຈ ຫລື ການຈົງໃຈເຮັດຜິດກົດໝາຍ

ການໃຊ້ຂໍ້ມູນ

     ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານເປີດເຜີຍກັບ souvanny ບໍ່ວ່າຈະເປັນທີ່ຢູ່ E-mail address ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ ຫຼື ການຊຳລະເງິນ ອາດຈະຖຶກນຳໄປໃຊ້ໃນການປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມການໃຫ້ບໍລິການ ການຕະຫຼາດ ການພັດທະນາລະບົບ ເພື່ອຄວາມເພີ່ງພໍໃຈ ແລະ ປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງທ່ານ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ souvanny ຂໍສະຫງວນສິດທີ່ຈະນຳຂໍ້ມູນຂອງທ່ານມາໃຊ້ໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບລ່ວງໜ້າ

ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ

     ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ ຫຼື ໃຊ້ຜ່ານການປະມວນຜົນຂອງອຸປະກອນທີ່ຄວບຄຸນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ souvanny ທັ້ງໝົດນັ້ນ ທ່ານໄດ້ຍອມຮັບ ແລະ ຕົກລົງວ່າເປັນສິດທິ ແລະ ກຳມະສິດຂອງ souvanny ແລ້ວ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ souvanny ຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຮັກສາຢ່າງເປັນຄວາມລັບ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ທ່ານຄວາມປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຢ່າງເຂັ້ນງວດ ການທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂອງຕົນເອງຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານເທົ່ານັ້ນ ໃນກໍລະນີທີ່ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຫາກຖຶກໂຈນລະກຳດ້ວຍວິທີທາງອີເລັກໂຕຼນິກ(Hack) ສູນຫາຍ ຫຼື ເສຍຫາຍບໍ່ວ່າກໍລະນີໃດໆທັ້ງສິ້ນ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ຂໍສະຫງວນສິດໃນການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍນັ້ນທັ້ງໝົດ ສຳລັບການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ການຊຳລະເງິນດ້ວຍບັດສາກົນ(credit / debit) ແມ່ນໄດ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບທະນະຄານທີ່ມີການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂັ້ນສູງຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ທັ້ງນີ້ຂໍ້ມູນບັດຂອງທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຈັດເກັບໄວ້ໃນຖານຂໍ້ມູນຂອງ souvanny ແຕ່ຢ່າງໃດ

ການແກ້ໄຂ ແລະ ປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນ

     ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂ ປັບປຸງ ປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໃນສ່ວນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍໃຊ້ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນເປັນສະມາຊິກ ມີພຽງແຕ່ທ່ານຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໄດ້ ແລະ ທ່ານຄືຜູ້ດຽວທີ່ສາມາດຈະປ່ຽນແປງ ເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ລົບຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ souvanny ຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຈົ່ງເກັບຮັກສາ(ຊື່ຜູ້ໃຊ້ ແລະ ລະຫັດຜ່ານ ໄວ້ເປັນຄວາມລັບ) ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານໃຊ້ລະບົບ souvanny ໃນອຸປະກອນດຽວກັນຮ່ວມກັບຫຼາຍຄົນ ກະລຸນາ Log-out ກ່ອນທຸກໆຄັ້ງທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຊ້ບໍລິການລະບົບ souvanny ແລ້ວ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນມາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໃນພາຍຫຼັງ ທັ້ງນີ້ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບທຸລະກຳຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນພາຍໃຕ້ຊື່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກ ແລະ ລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ ທາງ souvanny ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຄວາມເສຍຫາຍໃດໆຫາກທ່ານນຳຊື່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກ ແລະ ລະຫັດຜ່ານໄປໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນໃຊ້.

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕໍ່ບຸກຄົນທີສາມ

     souvanny ເຄົາລົບສິດໃນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານທີ່ທາງ souvanny ໄດ້ຮັບມາ ຕາມຫຼັກການຈະຖຶກນຳໄປໃຊ້ຕາມຈຸດປະສົງຂອງລະບົບ souvanny ເທົ່ານັ້ນ ຈະບໍ່ມີການຂໍໃຫ້ມີການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງທ່ານນອກຈາກພະນັກງານຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດເທົ່ານັ້ນ ແລະ ເວັ້ນແຕ່: - ໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມຈາກທ່ານ - ເປັນການຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງເປີດເຜີດຂໍ້ມູນຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອປະໂຫຍດໃນການສອບສວນ ຫຼື ການພິຈາລະນາຄະດີ - ການເປີດເຜີດຂໍ້ມູນເປັນໄປໂດຍຖຶກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ຕາມຄຳສັ່ງຂອງໜ່ວຍງານຂອງລັດ