ໂປຣແກຣມ Souvanny Soft 2018 Internet
Name: Souvanny Soft 2018
Version: 1.0
Publisher: Souvanny Soft 2018

ລາຍການໂປຣແກຣມທີ່ຕ້ອງຕິດຕັ້ງ

ໂປຣແກຣມ Souvanny Soft (ຮອງຮັບ Windows 8 ຂື້ນໄປ)
ໂປຣແກຣມເພື່ອໃຊ້ຕິດຕໍ່ກັບລະບົບ
Appiction Souvanny Home Center

ໂປຣແກຣມອື່ນໆທີ່ຈໍາເປັນໃນກໍລະນີຕິດຕັ້ງບໍ່ໄດ້

ໂປຣແກຣມ TeamViewer ສໍາຫຼັບ Remote
Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (x86 and x64)
Windows Installer 3.1
If these components are already installed, you can launch the application now. Otherwise, click the button below to install the prerequisites and run the application.

*** ຫາກມີຂໍ້ສົ່ງໃສ່ ຕິດຕໍ່ຝ່າຍພັດທະນາລະບົບ ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ Tel. 021-560000, 021-561111 ***