#ຖ້າທ່ານໃຊ້ເບີໂທດຽວກັບເບີທີ່ເຄີຍໄປໃຊ້ຊື້ສິນຄ້າທີ່ໜ້າຮ້ານສຸວັນນີ ແມ່ນທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄະແນນສະສົມຈາກການຊື້ຜ່ານໜ້າຮ້ານພ້ອມ
:.
* ຂ້ອຍໄດ້ອ່ານ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ ຂອງສຸວັນນີໂຮມເຊັນເຕີແລ້ວ.

ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ?

© ສະຫງວນລິກຂະສິດ 2017 ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ